Loading...

Bolagsordning

Bolagsordning 2017-02-22T13:36:54+00:00

Bolagsordning för Pallas Group AB (publ)
(556712-3038)

§ 1 Firma
Bolagets firma är Pallas Group AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Kommun, Västra Götalands Län.

§ 3 Verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva rederiverksamhet, fartygsbunker, försäljning av oljeprodukter samt handel och förvaltning av värdepapper, jämte kreditverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 17 250 000 kronor och högst 69 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara minst 17 250 000 st. och maximalt 69 000 000 st. Varje aktie i bolaget representerar en lika stor andel av aktiekapitalet. Aktiens andel i aktiekapitalet utgör aktiens kvotvärde. Av bolagets aktier må utges två aktieslag. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst 4 800 000 st. och aktier av serie B må utges till ett antal av högst 64 200 000 st. Innehavare av A-aktie äger rätt till 10 röster på bolagsstämman och innehavare av B-aktie 1 röst.

§ 6 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter med 0-7 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på bolagets årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret räknat från revisorsvalet, en till två revisor/er med eller utan suppleant/er. Av revisorerna respektive av eventuella suppleanter skall minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd revisorsexamen.

§ 9 Kallelse till bolagsstämman
Kallelse till årsstämma och bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, på bolagets webbplats samt genom annonsering i Dagens Nyheter.
Aktieägare får deltaga i bolagsstämman endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

§ 10 Ärenden på årsstämman
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Årsstämman hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankalla
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och revisorns koncernberättelse.
  • Beslut angående: a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och revisorns koncernberättelse.
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 8. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor samt styrelse suppleanter och revisorssuppleanter.
 9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 juli – 30 juni.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enl. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)”

/Bolagsordningen antagen på årsstämma 2011-12-01/