Pressmeddelande Pallas Group AB (publ) 170629

Pressmeddelande Pallas Group AB (publ) 170629

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 116 Kb)

FÖRTYDLIGANDE PRESSMEDDELANDE FRÅN 28 JUNI 2017

Med referens till gårdagens pressmeddelande med titeln ”Pallas Group AB (publ) förvärvar Smart Energy Sweden Fuels AB” publicerat 09.00 CET, lämnar Pallas Group följande förtydligande.

När Pallas Group AB noterades under 2010 var bränsleförsäljning en aktiv verksamhetsgren och en del av affärsplanen. Under 2015 skedde en omstrukturering där Smart Energy Sweden Group AB (publ), noterat på Börse Düsseldorf, blev moderbolag till Smart Energy Sweden Fuels AB och Pallas Group AB (”Moderkoncernen”). Verksamhetsgrenen (bränsleförsäljning) i Pallas Group blev då vilande. Bränsleförsäljning omfattas emellertid fortfarande av Pallas Groups verksamhetsföremål.

Den ekonomiska effekten som förvärvet medför på Pallas Group innefattar en omsättningsökning om ca 640 Mkr efter förvärvet (Pallas Groups omsättning medräknad). Detta är en stor ökning men bränsleförsäljning är en lågmarginalbransch så ett rättvisare tal att titta på är EBITDA där Pallas Group AB:s nuvarande EBITDA ligger i nivå med EBITDA:n som Smart Energy Sweden Fuels AB har trots stora skillnader i nivå på omsättning. Balansomslutningen kommer ligga på 250-270 Mkr beroende på att bolaget kommer få mycket större kundfordringar mot bränslekunder som är en direkt följd av den högre årsomsättningen.

Eftersom bränsleförsäljning är del av Pallas Groups befintliga verksamhetsföremål så återupptar Pallas Group genom omstruktureringen en tidigare vilande verksamhetsgren. Styrelsens förhoppning är att framöver kunna utöka båda verksamheter, shipping- och bränsleverksamhet.

Moderkoncernens huvudägare är Edhultshall Holding AB. Edhultshall Holding ägs av verkställande direktören för både Smart Energy Sweden Group AB och Pallas Group AB, Fredrik Johansson. Fredrik Johansson är dessutom ensam styrelseledamot i Smart Energy Sweden Fuels AB. Organisationen kvarstår alltjämt efter omstruktureringen.

Pallas Group genomför således ingen genomgripande förändring av verksamhet eller organisation, utan Moderkoncernen gör en omstrukturering där Pallas Group återupptar tidigare bedriven verksamhet.

Pallas Group AB (publ)

Denna information är av sådan karaktär som Pallas Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 klockan 13.30.

2017-06-29T12:41:35+00:00 torsdag, juni 29, 2017|