Kommuniké från årsstämma 2017 i Pallas Group AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2017 i Pallas Group AB (publ)

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 123 Kb)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2017 I PALLAS GROUP AB (PUBL)

Pallas Group AB (publ) höll torsdagen den 29 juni 2017 årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets vinst om 1 027 716 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 27 002 282 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Fougberg, Fredrik Johansson och Karl-Erik Johansson. Styrelsen omfattar således tre styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Det noterades vid stämman att auktoriserade revisorn Fredrik Waern enligt tidigare stämmobeslut av den 4 december 2014 är utsedd till bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i med 66 000 kronor till styrelsens ordförande och med 33 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt är att sådan flexibilitet torde underlätta bolagets eventuella expansionsmöjligheter och kapitalanskaffning samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman som återfinns på bolagets hemsida (www.pallasgroup.se).

Denna information är av sådan karaktär som Pallas Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 klockan 14.30.

2017-06-29T12:38:29+00:00 torsdag, juni 29, 2017|