PALLAS GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB

PALLAS GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 265 Kb)

Pallas Group AB (publ) har tecknat avtal med aktieägaren till Smart Energy Sweden Fuels AB (”Bolaget”), Smart Energy Sweden Group AB (publ) om förvärv av Bolaget.

Förvärvsobjektet

Bolaget är ett bränslebolag som i sin tur är ensam ägare till samtliga fem operativa dotterbolag inom Smart Energy koncernen. Bolaget bedriver bränsleförsäljning med egen import av bränslen till egen depå som sedan försäljs vidare till ca 3000 företagskunder samt koncernens egna bensinstationer runtom i landet. Bolaget innehar 13 Smartstationer i augusti 2017 och följer en expansionsplan att inneha 100 stycken Smartstationer inom 3–4 år.

Smart-koncernen omsatte ca 570 Mkr under räkenskapsåret 2016 med en bruttomarginal på ca 30 Mkr och en EBITDA på ca 5 Mkr kronor. Motsvarande siffror för 2017 beräknas till 600 Mkr i omsättning, ca 60 Mkr i bruttomarginal samt ca 10 Mkr i EBITDA. Egna kapitalet är vid förvärvstillfället ca 60 Mkr i Bolaget. Mer info om Smart Energy återfinns på www.sesab.net.

Bakgrund

Förvärvet görs som ett led i en omstrukturering av de respektive underkoncernerna som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är moderbolag för, dvs. både Pallas Group och Smart-koncernen. Pallas Group har tidigare bedrivit sådan verksamhet som de nu förvärvar genom omstruktureringen och besitter redan kompetensen för att göra det igen. Förhoppningen är att förvärvet kommer medföra kostnads- och administrationsbesparingar och att Köparen kommer tillförsäkras en stabil plattform vilket möjliggör nysatsningar och förvärv av fler tankfartyg och bränslebolag genom att attrahera nya finansiärer och investerare. För Pallas Group innebär det även att koncernen inte längre blir beroende av en enda verksamhet och kund, utan kontrollerar nu hela kedjan från inköp och transport till försäljning till slutkund.

Transaktionen

Köpeskillingen uppgår preliminärt till 120 Mkr och ska slutligen fastställas av extern värderingsman. Köpeskillingen erläggs genom revers. Förvärvet är bland annat villkorat av bolagstämma i Pallas Group AB (publ):s efterföljande godkännande av transaktionen och att betalning av del av köpeskillingen sker genom kvittningsemission om 48 000 000 aktier i Pallas Group AB (publ), till en teckningskurs om 1 krona. Förvärvet är också villkorat av vissa ändringar av bolagsordning i Pallas Group AB (publ), värderingen av Bolaget och eventuella övriga tillstånd, åtgärder och godkännanden som föreligger för köpare och säljare enligt tillämplig lag och regelverk för marknadsplatser.

Transaktionen är även villkorad av att bolagsstämma i Smart Energy Sweden Group AB (publ) röstar för transaktionen.

Styrelsen i Pallas Group AB (publ) avser att kalla till extra bolagsstämma inom kort för beslut om transaktionen och övriga villkor som redogjorts för i föregående stycken.

Pallas Group AB (publ)

2017-06-28T07:09:06+00:00 onsdag, juni 28, 2017|