Pallas Group AB (publ) drar tillbaka ansökan om avnotering

Pallas Group AB (publ) drar tillbaka ansökan om avnotering

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 384 Kb)

Styrelsen samt ledningen i Pallas Group AB (publ) har beslutat att dra tillbaka sin ansökan om avnotering av bolagets aktie som handlas på Nasdaq First North. Anledningarna till beslutet är främst att bolagets finansiella ställning har förbättrats pga aktieägartillskottet på 14mkr från huvudägaren Smart Energy samt att nya sysselsättningsavtal ingicks för fartygen i slutet av 2016. Se PM kommunicerat 2 december 2016.

Bolaget ansökte den 11 augusti 2016 om avnotering men ansökan har sannolikt inte varit förenlig med god sed på aktiemarknaden varför Börsen valde att inte fatta beslut i frågan enligt vad bolaget meddelade den 30 januari 2017.

Ledningen har fått i uppdrag av styrelsen att arbeta med förvärv av fler fartyg eller bolagsförvärv för att på kort och lång sikt skapa mervärden för aktieägarna.

Denna information är av sådan karaktär som Pallas Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

2017-04-04T15:05:12+00:00 tisdag, april 4, 2017|