ANGÅENDE STYRELSENS BESLUT OM ANSÖKAN OM AVNOTERING

ANGÅENDE STYRELSENS BESLUT OM ANSÖKAN OM AVNOTERING

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 354 Kb)

Styrelsen i Pallas Group AB (publ) beslutade den 11 augusti 2016 att ansöka om avnotering av bolagets aktie vid Nasdaq First North. Den främsta anledningen till beslutet var den mycket begränsade omsättningen i aktien samt den höga kostnaden det medför för bolaget att låta aktien vara noterad.

Bolaget har sedan beslutet fattades fört diskussioner med Nasdaq rörande hanteringen av bolagets avnoteringsbeslut. Nasdaq har i detta sammanhang förklarat att Nasdaq inte kommer att godkänna en avnotering utan att skälen för avnotering prövats av Aktiemarknadsnämnden. Styrelsen har efter avstämning med jurist konstaterat att Aktiemarknadsnämnden med sannolikhet skulle bedöma att en avnotering baserat på ovan skäl inte är i linje med god sed på aktiemarknaden. Det har därför av kostnadsskäl inte funnits anledning att formellt tillställa Aktiemarknadsnämnden en förfrågan i saken.

Enligt bolagets noteringsavtal kräver en avnotering Nasdaqs godkännande. Sådant godkännande har alltså inte lämnats. Bolaget står därför i en situation där styrelsen och de större aktieägarna önskar avnotera aktien men detta inte medges av Nasdaq. Detta anser styrelsen givetvis vara olyckligt. Av naturliga skäl kan styrelsen mot bakgrund av Nasdaqs besked inte lämna uppgift om sista handelsdag så som tidigare utlovats.

Styrelsen för i nuläget interna diskussioner rörande hur processen ska hanteras på bästa sätt i förhållande till bolaget och dess aktieägare. De alternativ som diskuteras är att (i) dra tillbaka ansökan om avnotering, eller (ii) initiera en avnoteringsprocess i linje med god sed på aktiemarknaden. Sådan avnoteringsprocess kan innebära ett listbyte.

Styrelsen avser att framöver kontinuerligt hålla aktieägarna informerade om styrelsens hållning i frågan. Slutligt besked kring hantering av frågan förväntas kunna lämnas inom det närmaste efter att styrelsen inhämtat vidare information om möjliga vägar framåt.

2017-02-24T09:57:23+00:00 måndag, januari 30, 2017|